Типови задачи:

Диктовка - -тт-,по-, най-, ьо,йо, щ, -щта;

Образуване на сродни думи чрез представки и наставки;

Определяне на лице, число, време на глаголи;

Откриване в текст на словосъчетания от същ. и прил. име - определяне на род и число;

Видове изречения - съобщително, подбудително, възклицателно - превръщане от един вид в друг;

Редактиране на правописни грешки;

Синоним